Avís Legal

Titularitat del Portal

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i comerç electrònic (d’ara endavant, LSSI), li informem que el titular de l’assetge Web “www.espaimenut.com”, (d’ara endavant, LA WEB), és l’entitat Soluciones Cuatroochenta, S. A (d’ara endavant, EMNUT). S’informa a continuació de les seues dades identificatives:

SOLUCIONES CUATROOCHENTA, S. A.
CIF: A12877445.
Adreça Establiment Permanente: Av. Sos Baynat, s/n, Universitat Jaime I (Edifici Espaitec 2), 12071 – Castelló (Espanya).
Dades Registrals: Inscrita en el Registre Mercantil de Castelló de la Plana, Tom 1578, Foli 218, Fulla CS-33663, inscripció 1ª.
Email de contacte web: info@espaimenut.com
Actividad: Serveis de desenvolupament integral d’aplicacions per a smartphones i tablets, i programació avançada a mesura per a millorar processos de treball.

Condicions d’ús del Portal 

L’accés a la WEB li atribueix la condició d’USUARI (d’ara endavant, s’emprarà USUARI de forma indistinta per a qualsevol dels serveis) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes les condicions establides en el present AVÍS LEGAL. Aquestes condicions tenen per objecte regular tant la posada a la disposició de la informació com les possibles relacions comercials que, si escau, sorgisquen entre ESPAI MENUT i els USUARIS.

Si l’USUARI decideix utilitzar algun dels serveis gestionats per la WEB, haurà d’acceptar de forma expressa i prèvia tots els termes i condicions inclosos en el present AVÍS LEGAL i enla s polítiques de PRIVADESA i de COOKIES, per la qual cosa, si l’USUARI no està d’acord amb totes i cadascuna de les condicions establides, haurà d’abstenir-se de la seua utilització.

Existeixen condicions dins del present AVÍS LEGAL que fan referència a la utilització d’un determinat servei, i afecten única i exclusivament a la relació establida entre ESPAI MENUT i els USUARIS d’aquests serveis, no afectant a la resta d’usuaris de la pàgina que no es donen d’alta en els mateixos. El fet d’acceptar condicions de servei a l’hora de formalitzar l’alta de l’USUARI no implica assumir cap obligació en aquest moment. Aquestes obligacions no entraran en vigor fins que l’USUARI decidisca efectivament utilitzar aquests serveis.

ESPAI MENUT es reserva el dret a modificar o actualitzar en tot o en part el contingut del present AVÍS LEGAL, tenint en compte els eventuals canvis de la legislació i les normes aplicables. Cada nova versió de l’AVÍS LEGAL serà efectiva a partir de la data de la seua publicació en LA WEB i en l’APP. L’USUARI, haurà de revisar el seu contingut en cada accés que efectue. Si l’USUARI no està d’acord amb qualsevol canvi que es puga produir, li preguem que no utilitze LA WEB.

Es permet establir enllaços electrònics dirigits a la WEB sempre que no alteren, falsegen, limiten o modifiquen de qualsevol manera el contingut o presentació de les pàgines que integren LA WEB tal com han sigut dissenyades per ESPAI MENUT.

La presència d’altres enllaços en LA WEB té una finalitat merament informativa, no constituint en cap cas una invitació o recomanació a la contractació de productes o serveis que s’oferisquen en el lloc d’internet de destinació, i en cap cas impliquen el suport a les persones o entitats autores de tals continguts o titulars dels llocs on es troben.

D’aquesta manera ESPAI MENUT no es responsabilitza del contingut i disponibilitat dels llocs web als quals enllaça fora de la seua pàgina, de qualsevol dany o pèrdua que puga sorgir per la connexió o per l’ús de qualsevol contingut, producte o servei disponible en els llocs web als quals es dirigisquen els enllaços.

Si en algun moment es té constància de la ilicitud de tot o part del seu contingut, s’eliminarà automàticament l’enllaç establit a aquesta web.

 

Responsabilitat d’ESPAI MENUT

ESPAI MENUT respondrà dels danys i perjudicis que l’USUARI puga patir com a conseqüència de la utilització de la WEB, sempre que aquests danys siguen directament imputables a una actuació dolosa o negligent d’ESPAI MENUT, i en l’actuació de l’USUARI no concorreguera culpa o negligència. No existirà, en qualsevol cas, actuació dolosa o negligent per part d’ESPAI MENUT quan prove que ha complit amb les exigències i requisits legalment establits i els altres cures i diligències requerits per la naturalesa del servei prestat.

Els serveis de la societat de la informació oferits en LA WEB i no sotmesos a contractació prèvia són prestats a l’USUARI sense exigència de contrapartida alguna. Únicament comporten per a l’USUARI l’obligació de complir les normes d’ús establides en el present AVÍS LEGAL. ESPAI MENUT no es compromet, per tant, a complir determinats nivells de disponibilitat de la WEB ni adoptar mesures de seguretat específiques. Igualment, ESPAI MENUT podrà suspendre, retirar o cancel·lar parcial o totalment els serveis no sotmesos a contractació en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ. En el supòsit de produir-se tal cancel·lació, no afectarà als serveis que són objecte de contractació prèvia que seguiran el seu curs pertinent conforme als pactes amb dites USUÀRIES.

La connexió a Internet necessària per a l’accés a la WEB no és en cap cas subministrada per ESPAI MENUT, sent responsabilitat de l’USUARI. S’informa a l’USUARI que les comunicacions a través de xarxes obertes no són segures. És responsabilitat de l’USUARI adoptar totes les mesures tècniques adequades per a controlar raonablement aquests riscos i evitar danys en els seus equips, pèrdua de dades o robatori d’informació confidencial. A aquests efectes, es recomana proveir-se de sistemes actualitzats de detecció de programari maliciós, així com tenir actualitzats els pegats de seguretat del navegador que utilitze en el seu accés a la WEB.

Obligacions de l’USUARI

Amb caràcter general l’USUARI s’obliga al compliment de les condicions establides en el present AVISE LLEGAL, així com, si escau, a les condiciones particulessis que li foren aplicable en atenció als serveis o productes sol·licitats a través de la WEB i/o APP. Igualment, l’USUARI s’obliga a actuar conforme a la llei, als bons costums i les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei que gaudeix, abstenint-se d’utilitzar LA WEB de qualsevol forma que puga impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament de la mateixa, els béns o drets d’ESPAI MENUT, els seus proveïdors, la resta dels  usuaris o, en general, de qualsevol tercer.

En particular, i sense que açò implique restricció alguna a les obligacions assumides per l’USUARI amb caràcter general establides en l’apartat anterior, l’USUARI s’obliga en el seu ús de la WEB, així com en la prestació de serveis gestionats a través d’aquestes,  a:

1.- En  el supòsit de registrar-se, s’obliga a proporcionar de forma veraç les dades sol·licitades i a mantenir-los actualitzats.

2.- No introduir, emmagatzemar o difondre en o des de la WEB, qualsevol informació o material que fóra difamatori, injurioso, obscè, amenaçador, xenòfob, que incite a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempte contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers.

3.- No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant LA WEB cap programari, dades, virus, codi, o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que siga susceptible de provocar danys en LA WEB, en qualsevol dels serveis gestionats, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes d’ESPAI MENUT, de qualsevol usuari, dels proveïdors d’ESPAI MENUT, o en general, de qualsevol tercer.

4.- En el cas de donar-se d’alta per a la utilització d’algun servei o la sol·licitud de qualsevol producte, s’obliga a custodiar adequadament el “nom d’usuari” o “adreça de correu” i la “contrasenya” que li siguen proporcionats per a la seua utilització com a mig identificador i habilitador en el seu accés a aquests serveis, comprometent-se a no cedir el seu ús ni a permetre l’accés a ells per part de tercers, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que pogueren derivar-se d’un ús indegut dels mateixos. Igualment es compromet a notificar a ESPAI MENUT amb la major rapidesa possible, la seua pèrdua o robatori, o la mera sospita de la seua utilització per part d’un tercer.

5.- No realitzar activitats publicitàries, promocionals o d’explotació comercial a través de la WEB, ni a utilitzar els continguts o informació obtinguda a través de  est a per a remetre publicitat, enviar missatges amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra fi comercial.

6.- No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’uns altres en l’ús de la WEB, o en la utilització de qualsevola de els serveis oferits en aquestes, incloent la utilització de contrasenyes o claus d’accés d’altres usuaris.

7.- No utilitzar, destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics d’ESPAI MENUT, els seus proveïdors o tercers.

8.- No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant LA WEB qualsevol contingut que infringisca drets de propietat intel·lectual, industrial o informació íntima, personal o confidencial de tercers, ni en general cap dada del com no ostentara, de conformitat amb la legalitat vigent, el dret a posar-ho a la disposició d’un tercer.

Comunicacions

Per a qualsevol comunicació que siga precisa entre ESPAI MENUT i els USUARIS, aquests hauran de dirigir-se mitjançant correu electrònic a info@espaimenut.com, o per correu tradicional a l’Av.  Sos Baynat, s/n, Universitat Jaime I (Edifici Espaitec 2), 12071 – Castelló (Espanya).

ESPAI MENUT informa a l’USUARI que per al còmput de tots els terminis especificats en dies hàbils dins de la WEB s’exclouran els dissabtes i diumenges, els festius nacionals, així com els locals que es fixen anualment per a la localitat de Castelló de la Plana (Espanya).

Les comunicacions d’ESPAI MENUT a l’USUARI es realitzaran conforme a les dades aportades per aquest en registrar-se en LA WEB, o si escau, per l’adreça que conste en l’última comunicació escrita dirigida per l’USUARI.

L’USUARI accepta expressament i per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització de la WEB, i/o la contractació dels serveis oferits en la mateixa, la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió d’aquestes comunicacions. Igualment accepta com a mitjà vàlid de comunicació els anuncis penjats directament en LA WEB. 

Propietat Intel·lectual, industrial i drets d’imatge.

Tots els continguts presents en LA WEB, textos, imatges, fotografies, logotips, codis font, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa, així com la seua estructura i disseny, es troben subjectes als drets de propietat intel·lectual pertanyents al titular de la WEB, o el seu ús ha sigut autoritzat amb limitacions pels seus titulars, per la qual cosa queda terminantment prohibida la reproducció total o parcial, comunicació pública, modificació, transformació, còpia, distribució, o qualsevol altra forma d’explotació i manipulació d’aquests elements. Cap USUARI podrà dur a terme aquestes accions sense l’autorització prèvia i per escrit d’ESPAI MENUT i, si escau, dels titulars de dites dretes.

Així mateix, totes les fotografies i videos que apareixen en  LA WEB estan protegides pels drets d’imatge dels titulars que apareixen en les mateixes. ESPAI MENUT només ha recaptat la seua autorització per a la publicació en  LA WEB, per la qual cosa queda terminantment prohibida la còpia d’aquestes imatges, excepte autorització expressa i per escrit dels titulars d’aquestes i d’ESPAI MENUT.

ESPAI MENUT ha aplicat mesures tècniques d’identificació i protecció de les imatges publicades en  LA WEB i adoptarà les mesures legals oportunes per a perseguir l’ús il·lícit de les mateixes per persones no autoritzades.

Els USUARIS únicament podran realitzar un ús privat, personal o professional dels continguts de la WEB i/o APP. Està absolutament prohibit, LA WEB o d’algun dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícits.

No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública de la WEB sense el previ consentiment per escrit d’ESPAI MENUT.

Queda prohibida la reproducció dels continguts de la WEB, llevat que estiga permès legalment i se cite la procedència o, en defecte d’açò, s’autoritze per escrit el contrari.

En aquells casos en què es produïsca la necessària autorització prèvia per escrit, aquesta autorització substituirà la prohibició general abans citada i esmentarà clarament les possibles restriccions d’ús.

ESPAI MENUT no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut de la WEB i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguen en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’USUARI .

Exempció de Responsabilitat.

Els continguts incorporats a la WEB han sigut elaborats en tot moment de bona fe amb el propòsit de donar informació als USUARIS, per la qual cosa ESPAI MENUT no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a la integritat o exactitud de la citada informació ni garanteix la precisió ni la posada al dia de la informació que es puga obtenir d’aquesta, la qual podrà ser modificada sense previ avís. Tampoc es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que puga contenir LA WEB.

ESPAI MENUT no és responsable del mal ús que l’USUARI realitze dels continguts de la WEB, reservant-se el dret d’actualitzar, modificar, conservar, eliminar, o impedir l’accés a qualsevol contingut que aparega en la mateixa, o de tancar-la sense previ avís.

ESPAI MENUT no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es pogueren derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per casusas alienes; de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguen ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fóra del control d’ESPAI MENUT.

ESPAI MENUT intentarà reduir al mínim els problemes ocasionats per errors de caràcter tècnic, podent procedir a la suspensió temporal dels serveis i continguts de la WEB  per a efectuar operacions de manteniment, millora o reparació dels mateixos, sense que açò origine indemnització alguna a l’USUARI  per aquests conceptes.

ESPAI MENUT no assumeix responsabilitat alguna respecte dels danys que pogueren ocasionar a l’USUARI  a resultes de la consulta de la WEB, o d’aquelles altres externes objecte de reexpedició.

ESPAI MENUT no serà responsable en cas que existisquen interrupcions del servei, o mal funcionament d’aquest que tinguen el seu origen en supòsits de cas fortuït, força major o altres causes que escapen del seu control.

ESPAI MENUT no serà responsable de les infraccions comeses per l’USUARI que atempten contra els drets d’un altre usuari de la WEB o de tercers, que afecten al copyright, marques, patents, informació confidencial i qualsevol altre dret de propietat industrial o intel·lectual.

Legislació aplicable

Les relacions establides entre ESPAI MENUT i l’USUARI a través de la WEB se sotmetran a la legislació espanyola, excepte en aquells supòsits en què, com consumidor, li siguen aplicables altres disposicions més avantatjoses d’obligada aplicació a l’USUARI.

POLÍTICA DE PRIVADESA

Informació bàsica

Entitat Responsable:  SOLUCIONES CUATROOCHENTA, S. A.

(ESPAI MENUT)

Av. Sos Baynat, s/n, Universitat Jaime I (Edifici Espaitec II)

12071 – Castelló (Espanya).

CIF: A12877445

info@espaimenut.com

Finalitats: La finalitat genèrica del tractament és lag estión de la comunicació i relació amb els usuaris de la WEB i amb els usuaris de l’APP (d’ara endavant, de forma indistinta USUARIS). Pot consultar amb més detalle les possibles finalitats específiques en la Informació Addicional.

Legitimació del Tractament: Consentiment de l’interessat. Per a l’enviament de comunicacions comercials personalitzades d’ESPAI MENUT o de tercers prèviament sol·licitades mitjançant la marcació de les caselles habilitades a aquest efecte. El consentiment prestat podrà revocar-se en qualsevol moment. 

Exercici dels seus drets: Els usuaris podran exercir els seus drets amb l’enviament de   la seua petició acompanyada de la seua D.N.I. o document vàlid en dret que acredite la seua identitat, dirigida a Av. Sos Baynat, s/n, Universitat Jaime I (Edifici Espaitec 2), 12071 – Castelló (Espanya), especificant el dret que desitgen exercir; o remetent la mateixa informació i documentació per e-mail a la següent adreça: info@espaimenut.com.

 

Informació addicional 

Amb qué finalitat tractem les seues dades personals?

En ESPAI MENUT tractem la informació que ens facilita a través dels diferents formularis o adreces de contacte expressats en la WEBamb la finalitat de gestionar l’enviament de la informació o notificacions que ens sol·licita o gestionar l’alta o subscripció per a la recepció de qualsevol servei.

S’informa a l’USUARI que ESPAI MENUT podrà tractar les dades de caràcter personal que ens facilite a través dels formularis online, o adreces de contacte indicades, per a les finalitats que s’especif ican a continuació, en la mesura en què existisca una base legal per a cada tractament segons s’explica més endavant:

- Canalitzar les sol·licituds d’informació  realitzades a través dels formularis de contacte de la WEB.

- Enviar notificacions sobre esdeveniments de forma periòdica als USUARIS que hagen sol·licitat l’alta en aquest servei emplenant el formulari disposat a tal fi en LA WEB.

- Enviament periòdic de newsletter als USUARIS que hagen sol·licitat l’alta en aquest servei emplenant el formulari disposat a tal fi en LA WEB.

- Poder contactar amb els USUARIS.

- Atendre i gestionar adequadament les consultes, comentaris, incidències o suggeriments remesos.

- Gestionar les tasques bàsiques d’administració per a ajustar LA WEB a les seues necessitats.

- Mantenir-li informat, bé per mitjans electrònics o dispositius mòbils (notificacions push), bé per qualsevol un altre mitjà que així s’hi haja previst i facilitat, de butlletins, esdeveniments, informació o serveis que vostè haja sol·licitat o adquirit.

- Prestar serveis afegits o millores en els quals ja existeixen i en l’experiència de  l us USUARIS en fer ús de la WEB.

- Anàlisis estadístiques de visites a la WEB, i comportaments dels USUARIS d’aquestes..

- Gestionar l’ajuda dels USUARIS en la creació i publicació de continguts rellevants per a la comunitat d’usuaris.

- Alertar-li sobre actualitzacions, ofertes especials, informació actualitzada i altres nous serveis d’ESPAI MENUT.com si així ho sol·licita.

Quin és la legitimació en què basa ESPAI MENUT el tractament de les seues dades?

Basem la nostra legitimació en l’aportació lliure i voluntària de l’USUARI  de les seues dades de contacte i qualsevol altra informació a fi de que atenguem qualsevol de les sol·licituds indicades en l’apartat anterior.

En cada comunicació que li enviem, ESPAI MENUT li recordarà la forma de revocar el seu consentiment amb efectes des del moment en què ho exercisca.

Durant quant temps conservarem les seues dades personals?

Les seues dades, seran conservats el temps mínim necessari per a la correcta prestació del servei sol·licitat, així com per a atendre les possibles responsabilitats que es pogueren derivar del mateix i de qualsevol altra exigència legal.

Les dades dels USUARIS que hagen formalitzat l’alta en algun servei (newsletter), fins que es donen de baixa en els mateixos. 

A qui cedirem les seues dades?

ESPAI MENUT podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per a atendre les seues obligacions amb les Administracions Públiques en els casos que així es requerisca d’acord amb la legislació vigent a cada moment i si escau, igualment a altres Órganos Judicials o de Seguretat de l’Estat.

Què drets li assisteixen com a titular de les dades?

Com a titular de les dades li assisteixen els següents drets:

 • Dret d’accés. Els USUARIS tenen dret a obtenir d’ESPAI MENUT informació sobre si s’estan tractant dades personals que li concernisquen, a accedir als mateixos i a obtenir informació sobre el tractament realitzat.
 • Dret a obtenir una còpia de les seues dades personals.
 • Dret de rectificació. Els USUARIS tenen dret al fet que ESPAI MENUT rectifique les seues dades personals en el cas que anaren inexactes o incomplets.
 • Dret de supressió. Els USUARIS tenen dret al fet que es procedisca a la supressió de les dades quan aquests ja no resulten necessaris per a la finalitat per a la qual van ser proporcionats o quan concórreguen la resta de les circumstàncies legalment previstes.
 • Dret de limitació del tractament. Els USUARIS tenen dret a sol·licitar una limitació en el tractament de les seues dades personals, de manera que no s’apliquen als mateixos les operacions de tractament que hagen de correspondre en cada cas, en aquells supòsits previstos en l’art. 18 del RGPD.
 • Dret a la portabilitat. Els USUARIS tenen dret a rebre les dades personals que li incumbisquen en un format estructurat, sempre que aquestes dades incumbisquen exclusivament a l’usuari i hagen sigut facilitats per aquest.

També té el dret a retirar el consentiment per a qualsevol finalitat específica atorgada en el seu moment, sense que açò afecte a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

Els indicats drets podran exercitar-se, dirigint un escrit a l’adreça del seu establiment permanent, situat en l’Av. Sos Baynat, s/n, Universitat Jaime I (Edifici Espaitec 2), 12071 – Castelló (Espanya), o si ho prefereix, enviant la seua sol·licitud des de l’adreça de correu electrònic que ens haja facilitat en registrar-se en LA WEB, a: info@espaimenut.com.

Pot accedir a models, formularis i més informació disponible per a l’exercici dels seus drets en la pàgina web de l’autoritat de control nacional, Agència Espanyola de Protecció de Dades: www.aepd.es.

POLITICA DE COOKIES 

Informació General

Què són les cookies? Una cookie és un fitxer que es descarrega en el seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguen i de la forma en què utilitze el seu dispositiu, poden utilitzar-se per a reconèixer a l’usuari.

Les cookies permeten que la pàgina web reconega el navegador de l’usuari. Per tant, les cookies s’utilitzen generalment per a recordar les opcions que l’usuari ha escollit (per exemple, recordar l’idioma que utilitza) o per a reconèixer a usuaris que freqüenten la pàgina web. Tot usuari pot modificar o rebutjar una cookie. En aquest últim cas, ESPAI MENUT adverteix que la rapidesa i qualitat del servei pot disminuir. 

Quin tipus de cookies utilitzem? Les cookies que utilitza aquesta pàgina Web es poden distingir segons els següents criteris: 

1. Tipus de cookies segons l’entitat que les gestiona: Segons qui siga l’entitat que gestione l’equip o domini des d’on s’envien les cookies i tracte les dades que s’obtinguen, podem distingir:

 • Cookies pròpies: Són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini gestionat pel propi editor i des del qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari.
 • Cookies de tercers: Són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per l’editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes través de les cookies.

En el cas que les cookies siguen instal·lades des d’un equip o domini gestionat pel propi editor, però la informació que s’arreplegue mitjançant aquestes siga gestionada per un tercer, no poden ser considerades com cookies pròpies. 

2. Tipus de cookies segons el termini de temps que romanen activades: Segons el termini de temps que romanen activades en l’equip terminal podem distingir:

 • Cookies de sessió: Són un tipus de cookies dissenyades per a recaptar i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a una pàgina web. Se solen emprar per a emmagatzemar informació que solament interessa conservar per a la prestació del servei sol·licitat per l’usuari en una sola ocasió.
 • Cookies persistents: Són un tipus de cookies en el qual les dades segueixen emmagatzemats en el terminal i poden ser accedits i tractats durant un període definit pel responsable de la cookie, i que pot anar d’uns minuts a diversos anys. 

3. Tipus de cookies segons la seua finalitat: Segons la finalitat per a la qual es tracten les dades obtingudes a través de les cookies, podem distingir entre:

 • Cookies tècniques: Són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existisquen com, per exemple, controlar el tràfic i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d’una comanda, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.
 • Cookies de personalització: Són aquelles que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris en el terminal de l’usuari com per exemple serien l’idioma, el tipus de navegador a través del com accedeix al servei, la configuració regional des d’on accedeix al servei, etc.
 • Cookies d’anàlisi: Són aquelles que permeten al responsable d’aquestes , el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web als quals estan vinculades. La informació arreplegada mitjançant aquest tipus de cookies s’utilitza en el mesurament de l’activitat dels llocs web, aplicació o plataforma i per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris d’aquests llocs, aplicacions i plataformes, amb la finalitat d’introduir millores en funció de l’anàlisi de les dades d’ús que fan els usuaris del servei.
 • Cookies de publicitat: Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l’editor haja inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat sobre la base de criteris com el contingut editat o la freqüència en la qual es mostren els anuncis.
 • Cookies de publicitat comportamental: Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l’editor haja inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat. Aquestes cookies emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, la qual cosa permet desenvolupar un perfil específic per a mostrar publicitat en funció d’est. 

Com gestionar les Cookies en el seu equip: la desactivació i eliminació de les cookies

Tots els navegadors d’Internet li permeten limitar el comportament d’una cookie o desactivar les cookies dins de la configuració o les opcions del navegador. Els passos per a fer-ho són diferents per a cada navegador, es poden trobar instruccions en el menú d’ajuda del seu navegador.

Si no accepta l’ús de les cookies, ja que és possible gràcies als menús de preferències o ajustos del seu navegador, rebutjar-les, LA WEB seguirà funcionant adequadament sense l’ús d’aquestes .

Pot vostè permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu ordinador:

Per a més informació sobre Internet Explorer prema acíhttps://support.microsoft.com/es-us/help/17442

Per a més informació sobre Chrome prema acíhttp://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Per a més informació sobre Safari prema ací: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_es

Per a més informació sobre Firefox prema ací: https://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-

A través del seu navegador, vostè també pot veure les cookies que estan en el seu ordinador, i esborrar-les segons crea convenient. Les cookies són arxius de text, els pot obrir i llegir el contingut. Les dades dins d’ells quasi sempre estàn xifrats amb una clau numèrica que correspon a una sessió en Internet pel que moltes vegades no té sentit més enllà de la pàgina web que ho va escriure.

Consentiment informat

La utilització de la WEB per la seua banda implica que l’USUARI presta el seu consentiment exprés i inequívoc a la utilització de cookies, en els termes i condicions prevists en aquesta Política de Cookies, sense perjudici de les mesures de desactivació i eliminació de les cookies que Vè. puga adoptar, i que s’esmenten en l’apartat anterior.

 

Avantatges en la utilització de cookies 

La utilització de les cookies ofereix nombrosos avantatges en la prestació de serveis de la Societat de la Informació, ja que, entre unes altres:

Facilita a l’USUARI  la navegació en LA WEB i l’accés als diferents serveis que ofereix.

Evita a l’USUARI  configurar les característiques generals predefinides cada vegada que accedeix a la WEB.

Afavoreix la millora del funcionament i dels serveis prestats a través de la WEB, després de la corresponent anàlisi de la informació obtinguda a través de les cookies instal·lades.

 

Què ocorre si no utilitze cookies? 

Si no utilitzes les cookies durant la teua visita, determinades funcions i pàgines no funcionaran correctament. Si vols eliminar alguna cookie que ja estiga en el teu ordinador, consulta les instruccions del teu programari de gestió d’arxius per a trobar l’arxiu o directori en el qual es guarden les cookies.

Sobre aquest document:

Aquest document ha sigut realitzat de conformitat amb la legislació de la UE en matèria de comunicació electrònica. Segons la normativa vigent les empreses i organitzacions han d’oferir als visitants dels seus llocs web una informació clara i completa sobre l’ús de les cookies, en particular sobre les finalitats del tractament de les dades, i han d’obtenir el consentiment de l’usuari per a l’activació de la cookie.

Si desitges obtenir més informació sobre les cookies i la forma d’eliminar-les o gestionar-les visite http://www.aboutcookies.org.

Revisió de Cookies

Aquestes llistes s’actualitzaran amb la major celeritat possible a mesura que canvien o evolucionen els serveis de la WEB. No obstant açò, ocasionalment durant aquesta actualització pot ser que la llista no incloga totes les cookies, encara que sempre es referirà a cookies amb propòsits idèntics als registrats ja en les següents taules de referència.

 

Anàlisi de la WEB

Les cookies utilitzades en LA WEB són pròpies i de tercers i ens permeten emmagatzemar i accedir a informació relativa a l’idioma, el tipus de navegador utilitzat i a altres característiques generals predefinides per l’USUARI , així com seguir i analitzar l’activitat que duu a terme, amb l’objecte d’introduir millores i prestar els nostres serveis d’una manera més eficient i personalitzada.

Cuadro Cookies OK_nmpnu

Be Sociable, Share!

Deixa un comentari

La teua adreça de correu electrònic no serà publicada. Els camps necessaris estan marcats *

He llegit i accepte l' avis legal

Pots consultar el tractament que fem de les teues dades i la forma d'exercitar els teus drets en la nostra Política de Privadesa

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>